تدبیر برتر
قله ای که یکبار فتح شود تفریحگاه عمومی خواهد شد مواظب قله ات باش...

1- تابع تقاضای Qx=50-2/3Pxموجود است کشش تقاضا به ازای قیمت P=50 را بدست اورید

2- تابع عرضه بصورت Qs=Pمی باشد کشش عرضه در قیمت 10 را بدست اورید

3- تابع تقاضای کالای x بصورت Qx=3-1/2Pمی باشد تحت چه مقدار خرید کالا  کشش قیمتی تقاضا برابر2- می باشد

4- کدامیک از عوامل زیر باعث تغییر مکان منحنی عرضه میگردد

الف)تغیی در هزینه های تولید            ب) تغییر در قیمت کالا

ج) تغییر در درامد مصرف کنندگان         د) تغییر در سلیقه مصرف کنندگان

5- اگر مالیات بر هر واحد محصول تولید شده در صنعت افزایش یابد منحنی عرضه چگونه تغییر می کند

6- توابع عرضه و تقاضای کالای x به صورت Xd=20-pو Xs=p می باشد کشش عرضه و تقاضا در قیمت تعادلی را بدست اورید

7- هنگامیکه درامد مصرف کننده برابر100 است 10 واحد از کالای x می خرد افزایش درامد مصرف کننده به 300 ، خرید کالای x را به 15 واحد افزایش می دهد کشش درامدی کالای xرا بدست اورید

8-  فرض   کنید  تابع  مطلوبیت  مصرف کننده ای  U=XY و  معادله  خط  بودجه  وی 1000   =10X+10Y می باشد مصرف چه مقدار از دو کالا ؛ مطلوبیت مصرف کننده را حداکثر می سازد

9- اگر قیمت ها دو برابر شوند و بودجه فرد هم دو برابر گردد خط بودجه چگونه تغییر می کند

10- اگر منحنی درامد -مصرف  صعودی باشد

الف) هر دو کالا عادی می باشند                  ب) هردو کالا پست می باشند

ج) یک کالا عادی و کالای دیگر پست می باشد   د)هیچ کدام

 

۱۳٩٢/۳/۱٤ | ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ | امیرحسین ماه اورپور | نظرات ()
درباره وبلاگ

امیرحسین ماه اورپور کارشناس ارشد اقتصاد مدرس دانشگاه
امکانات وب