دعای آخر ترم (حتما بخون یکی کوتاهی کرد نخوند ...)

الهی!
باخاطری خسته، دل به کرم تو بسته

دست از اساتید شسته و در انتظار نمرات نشسته ام.

پاس شوند کریمی

پاس نشوند حکیمی

نیفتم شاکرم، بیفتم صابرم

الهی شهریه ها بالاست که میدانی ، وجیبم خالیست که میبینی

نه پای گریز از امتحان دارم ونه زبان ستیز با استاد،

الهی دانشجویی راچه شاید و از او چه باید!؟

/ 1 نظر / 26 بازدید

[لبخند]