رتبه بندی شرکتهای سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تلفیق روش تحلی

پایه و اساس تئوری بازار کارا بر این فرض استوار است که در یک بازار کارا باید قیمتها بدون درنگ با اطلاعاتی که در بازار منتشر می شود خود را تطبیق دهند. تغییرات قیمت سهام بطور تصادفی بوده و مستقل از تغییرات گذشته است. مطالعات انجام شده نشان داده، که بازار سرمایه ایران حتی در سطح ضعیف دارای کارایی نیستند، بدیهی است برای ایجاد کارایی ابتدا بایستی »اطلاعات مرتبط، قابل اتکاء و قابل مقایسه » در بازار ارایه کرد تا سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بتوانند درست تصمیم گیری نمایند. مهمترین اطلاعات وضعیت شرکتها نسبت به یکدیگر ، یعنی رتبه بندی آنها باید با شرایط اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی حاکم بر بازار سرمایه متناسب باشد. در این تحقیق سعی شده با جمع آوری اطلاعات لازم در خصوص متغیرهای موثر بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شود و سپس با تهیه پرسشنامه به نظر خواهی ازکارشناسان  بورس و صنعت سیمان و اساتید دانشگاه

پرداخته شد. با جمع آوری نظرات و با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی که یکی از معروفترین فنون تصمیم گیری چند منظوره است شاخص هایی که درجه اهمیت بالاتری داشتند انتخاب شد. سپس با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها شرکتهای سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سالهای 1380و1381و1382و1383رتبه بندی شدند.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید